Ngày 31/05/2023, Bộ Thông Tin và Truyền Thông ban hành thông tư số 04/2023/TT-BTTTT

Ngày 31/05/2023, Bộ Thông Tin và Truyền Thông ban hành thông tư số 04/2023/TT-BTTTT, về việc:

“QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG”

Note:
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2023.
2. Thông tư số 02/2022/TT-BTTTT ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

(đính kèm)
https://drive.google.com/file/d/1WoFNZkwfHytsrGpDKfOrawPag4gayGTd/view

Nguồn: ST
#aatranslogs #goldenpanda #tintuc

Bài viết liên quan

Bài viết xem nhiều